Regulamin Salveo 2024-05-31T11:29:35+02:00

REGULAMIN Salveo Profesjonalna Regeneracja Sportowa Ruda Śląska

 1. Przed skorzystaniem z usług centrum należy zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu.
 2. Salveo zlokalizowane jest przy ul. Pocztowej 7/4, 40-710 Ruda Śląska, czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 21:00.
 3. Salveo nie świadczy usług w ramach NFZ.
 4. Pacjent umawia się na wizytę lekarska lub/i zabiegi rehabilitacyjne telefonicznie pod numerem 32 441 25 46 lub osobiście w Rejestracji Salveo .
 5. Pacjent zgłaszający się na umówiony termin zabiegu informuje o tym Recepcję Salveo.
 6. Dzieci poniżej 18-go roku życia mogą korzystać z zabiegów w obecności opiekuna, chyba że opiekun wyrazi zgodę na zabieg bez jego obecności.
 7. Na pierwszą wizytę Pacjent proszony jest o przybycie co najmniej 5 minut przed wyznaczoną godziną. Jest to czas na przygotowanie się do zabiegu oraz rzetelne wypełnienie Karty Pacjenta.
 8. Na pierwszą wizytę konsultacyjną Pacjent zobowiązany jest dostarczyć posiadaną dokumentację medyczną.
 9. Pacjent korzystając z rehabilitacji w Salveo rozpoczyna zabiegi od konsultacji na, której terapeuta decyduje o realizowanych zabiegach.
 10. W Salveo wykonywane są usługi fizjoterapeutyczne dla dorosłych oraz dzieci, zajęcia z zakresu profilaktyki zdrowia, badania oraz konsultacje, a także zabiegi z zakresu odnowy/regeneracji sportowej.
 11. Zakup usługi w Salveo Profesjonalna Regeneracja Sportowa jest równoznaczny ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych przez Salveo oraz, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego warunki.
 12. Usługi w Salveo są odpłatne. Aktualne ceny usług określone są w Cenniku dostępnym w rejestracji oraz na stronie www.salveo-rudaslaska.pl
 13. Za usługi świadczone na terenie Salveo płatności można dokonać gotówką lub kartą.
 14. W przypadku, gdy Pacjent nie stawi się na umówioną wizytę, pomimo jej wcześniejszego potwierdzenia, przy umawianiu kolejnej poproszony zostanie o dokonanie przedpłaty, która przepada z chwilą niestawienia się w umówionym terminie. Przedpłaty można dokonać gotówką bądź kartą.
 15. Pacjent jest zobowiązany do punktualnego zgłaszania się na zabiegi i konsultacje.
 16. Odwołanie zabiegu jest możliwe z wyprzedzeniem 24-godzinnym telefonicznie pod numerem 32 441 25 46, mailowo na adres www.salveo-rudaslaska.pl. W przypadku nieodwołania wizyty z 24- godzinnym wyprzedzeniem pacjent jest zobowiązany opłacić wizytę.
 17. Po opłaceniu i rozpoczęciu cyklu zabiegowego Pacjentowi nie przysługuje zwrot za niewykorzystane zabiegi z „pakietu 5 zabiegów’. Pacjent może wykorzystać pozostałe zabiegi w ciągu 6 miesięcy lub przekazać je dowolnej osobie.
 18. Istnieje możliwość ewentualnego przesunięcia terminów co każdorazowo Pacjent ustala z Rejestracją Salveo.
 19. Na teren Salveo nie będą wpuszczane osoby będące pod wpływem alkoholu, narkotyków oraz innych środków odurzających, a także osoby zachowujące się agresywnie i niestosownie do miejsca.
 20. Pracownicy Salveo zastrzegają sobie prawo do przerwania wykonywania zabiegu, jeśli spotkają się z zachowaniem Klienta nieadekwatnym do miejsca, w którym się znajduje, w takiej sytuacji pobierana jest pełna opłata za zabieg.
 21. Za stan urządzeń i sprzętu oraz ich przydatności do ćwiczeń, a także za bezpieczeństwo ćwiczących w czasie zajęć odpowiedzialny jest terapeuta prowadzący zajęcia.
 22. Ewentualne skargi, wnioski i zażalenia należy kierować na adres: biuro@salveo-rudaslaska.pl
 23. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Salveo są zobowiązane przestrzegać niniejszego regulaminu i stosować się do sugestii jego pracowników.